Логин:
Пароль:
Забыли пароль?
Логин:
Пароль:
Email:

Аналіз ліквідності підприємства

Вид работы: Рефераты 131107492774.zip, 126,83 КБ
Категория: Экономика и экономическая теория
Дата добавления: 19 Июля 2011

3Курсова робота
Аналіз ліквідності підприємства

ЗМІСТ

Вступ 3
1. Теоретичні основи аналізу ліквідності підприємства 5
1.1. Зміст фінансового аналізу підприємства 5
1.2 Сутність та завдання аналізу ліквідності підприємства 9
Висновки 15
2. Аналіз ліквідності підприємства 17
2.1. Аналіз фінансової стійкості підприємства 17
2.2. Аналіз ефективності використання основного та оборотного капіталу підприємства 21
2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 28
2.4.Аналіз прибутку та рентабельності підприємства 30
Висновки 34
Список використаної літератури 36
Додатки 38
Вступ

У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і підприємств-партнерів.
Фінансовий стан - це здатність (спроможність) підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю. Основні фактори, що визначають фінансовий стан, - це, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів. Сигнальним показником, в якому проявляється фінансовий стан, є платоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки згідно з господарськими угодами, повертати банківські кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.
В умовах становлення ринкових відносин кожен суб'єкт господарювання повинен володіти достовірною інформацією про фінансову стійкість та платоспроможність як власного підприємства, так і своїх партнерів. Оцінка фінансової стійкості дозволяє зовнішнім суб'єктам аналізу (банкам, партнерам по договірних відносинах, контролюючим органам) визначити фінансові можливості підприємства на перспективу, дати оцінку фінансовій незалежності від зовнішніх джерел, скласти в загальній формі прогноз майбутнього фінансового стану.
Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.
При цьому першочерговими завданнями аналізу є:
• загальна оцінка фінансового стану та чинників, що його зумовлюють;
• вивчення відповідності між коштами та джерелами, раціональності їх розміщення та ефективності використання;
• визначення причинно-наслідкових зв'язків між різними показниками виробничої, комерційної та фінансової діяльності і на основі цього оцінка виконання плану щодо надходження фінансових ресурсів та їх використання з позицій зміцнення фінансового стану підприємства;
• дотримання фінансової, розрахункової та кредитної дисципліни;
• визначення ліквідності та фінансової стабільності підприємства;
• прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і залучених коштів, розробка моделей фінансового стану при різних варіантах використання ресурсів;
• розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.
Це коло завдань визначається керівниками підприємств і вирішується внутрішнім аналізом.
Теоретичною основою проведення аналізу ліквідності підприємства є матеріали фундаментальних наукових досліджень у галузі теорії менеджменту та фінансового аналізу, праці вітчизняних (Альохін Б.І, Бланк І.А, Міркін В., Шеремет А., Балабанов І.Т,.Стоянова О.С.) та закордонних вчених (Л.Фішер, Е.Дж.Долан, Роберт Н. Холт, К.Р.Макконелл, Дж.М.Кейнс, Р.А.Хоген та ін.) з дослідної тематики, закони, нормативні акти, також методичні матеріали, які регламентують фінансову діяльність господарюючих суб’єктів на українському ринку.
Інформаційну базу дослідження складає бухгалтерська і статистична звітність підприємства.
1. Теоретичні основи аналізу ліквідності підприємства

1.1. Зміст фінансового аналізу підприємства

Зміст фінансового аналізу складається з визначення конкретного завдання аналізу певних процесів або явищ господарсько-фінансової діяльності підприємства; комплексної їх оцінки у взаємозв'язку, взаємозалежності та взаємозумовленості; дослідження причин та наслідків цих зв'язків; обчислення величини впливу чинників на кінцевий результатний показник; визначення пріоритетних напрямів розвитку; оцінки обґрунтованості й дієвості механізму реалізації управлінських рішень.
Фінансовий аналіз як наука - це система спеціальних знань, що шляхом розчленування цілого на складові і виділення окремих сторін, властивостей, зв'язків спрямована на дослідження економічних явищ та процесів у їх взаємозв'язку і взаємозумовленості, яка формується під впливом об'єктивних економічних законів з науковим обґрунтуванням завдань та договірних зобов'язань, оцінкою їх виконання, визначенням величини дії позитивних і негативних чинників, невикористаних резервів і розробкою пропозицій щодо вироблення оптимальних управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності виробництва.
Як і кожна наука, економічний аналіз має свій предмет вивчення. Необхідно зазначити, що ще до теперішнього часу в спеціальній літературі з фінансового аналізу немає однозначного визначення предмета аналізу. На думку більшості сучасних авторів, предметом фінансового аналізу є причини утворення та зміни результатів господарської діяльності. Це визначення ґрунтується на тому, що розкрити суть економічних явищ і завдяки цьому дати об'єктивну оцінку досягнутим результатам, виявити резерви підвищення ефективності виробництва, обґрунтувати управлінські рішення та дати прогноз на майбутнє можна лише після пізнання причинно-наслідкових зв'язків у господарській діяльності підприємств.
Звідси предметом фінансового аналізу є причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ та процесів господарської діяльності підприємств у їх взаємодії.
Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.
При цьому першочерговими завданнями аналізу є:
• загальна оцінка фінансового стану та чинників, що його зумовлюють;
• вивчення відповідності між коштами та джерелами, раціональності їх розміщення та ефективності використання;
• визначення причинно-наслідкових зв'язків між різними показниками виробничої, комерційної та фінансової діяльності і на основі цього оцінка виконання плану щодо надходження фінансових ресурсів та їх використання з позицій зміцнення фінансового стану підприємства;
• дотримання фінансової, розрахункової та кредитної дисципліни;
• визначення ліквідності та фінансової стабільності підприємства;
• прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і залучених коштів, розробка моделей фінансового стану при різних варіантах використання ресурсів;
• розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.
Це коло завдань визначається керівниками підприємств і вирішується внутрішнім аналізом.
Для оцінки фінансового стану підприємства використовується система показників, яка характеризує зміни:
• структури капіталу за його розміщенням та джерелами утворення;
• ефективності використання капіталу;
• платоспроможності та кредитоспроможності підприємства;
• фінансової стійкості;
• рівня прибутковості (рентабельності) підприємства.
Для аналізу фінансового стану підприємства використовуються внутрішні і зовнішні джерела інформації.
До внутрішніх джерел інформації відносять звітний бухгалтерський баланс підприємства (форма № 1), звіт про фінансові результати діяльності (форма № 2), звіт про фінансово-майновий стан (форма № 3), пояснювальна записка до річного звіту, дані бухгалтерського обліку.
Зовнішні дані - це матеріали преси, фінансові довідники, висновки аудиторських фірм тощо.
Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану підприємства є бухгалтерський баланс. Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку, затвердженого Міністерством фінансів України 31.03.99 p., № 87.
У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства. Витрати на придбання та створення активу, які, відповідно до пункту 10 цього Положення (стандарту), не можуть бути відображені в балансі, включаються до складу витрат звітного періоду у звіті про фінансові результати.
Зобов'язання відображається в балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.
Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.
В об'єктивній оцінці фінансового стану зацікавлені всі користувачі бухгалтерської (фінансової) звітності, які в Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку об'єднані в три основні групи:
• особи, які безпосередньо займаються бізнесом на даному підприємстві;
• особи, які не працюють на підприємстві, але мають пряму фінансову зацікавленість у даному бізнесі (наприклад, власники акцій);
• особи, які мають непряму фінансову зацікавленість у даному бізнесі (податкові служби; фондові біржі, які займаються купівлею-продажем цінних паперів; органи, які контролюють ціни, експорт та імпорт; профспілки; преса та ін.).
Залежно від інформаційного забезпечення та поділу на різні групи користувачів у вивченні окремих питань аналізу фінансового стану останній поділяється на внутрішньогосподарський та зовнішній.
Внутрішньогосподарський аналіз виконується для керівників підприємства, а також їхніх функціональних і лінійних підрозділів.
Результати цього аналізу використовуються для планування, контролю та прогнозування фінансового стану підприємства. Його мета - встановлювати планомірне надходження грошових коштів і розмістити власні та позичені кошти таким чином, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, одержання максимального прибутку і запобігти банкрутству.
Як зовнішній, так і внутрішньогосподарський аналіз фінансового стану прийнято класифікувати за різними ознаками (Рис. 1).
У процесі проведення аналітичної роботи слід вміло поєднувати різні види аналізу, що забезпечує підвищення її ефективності.

Рисунок 1. Класифікація видів аналізу фінансового стану підприємства

1.2 Сутність та завдання аналізу ліквідності підприємства

В умовах ринкових відносин питанню платоспроможності суб'єктів господарської діяльності приділяється особлива увага.
Керівники підприємств повинні мати достовірну інформацію про наявність коштів, необхідних для розрахунків із заробітної плати з персоналом, за платежами в бюджет з фінансовими органами, за позиками з установами банків, за товарно-матеріальні цінності з постачальниками. Така інформація потрібна і для прогнозування фінансової діяльності на майбутнє.
В оцінці платоспроможності зацікавлені й підприємства-партнери, які надають комерційний кредит або вирішують питання про відстрочення платежів, й установи банків при визначенні кредитоспроможності позичальників.
Під платоспроможністю розуміють наявність у підприємства коштів для погашення ним у встановлений термін і в повному обсязі своїх боргових зобов'язань, які випливають із кредитних та інших операцій грошового характеру. Показником платоспроможності підприємства на визначену дату є відсутність прострочених боргів банку, бюджету, постачальникам, робітникам та службовцям. Оцінка платоспроможності проводиться на основі характеристики ліквідності поточних активів.
Ліквідність активів - це величина, зворотна ліквідності балансу за часом перетворення активів у грошові кошти. Що менше необхідно часу для перетворення того чи іншого активу в грошову форму, то вища його ліквідність.
Цей показник свідчить про те, як швидко підприємство може продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань.
Поняття платоспроможності та ліквідності за своїм змістом дуже близькі, але ліквідність більш містке поняття, оскільки від ліквідності балансу залежить платоспроможність. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів за активом, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розміщених у порядку зменшення ліквідності, із зобов'язаннями за пасивом, згрупованими за термінами їх погашення і розміщеними в порядку зростання термінів.
Ліквідність балансу, або платоспроможність, забезпечується в тому разі, коли менш ліквідні активи покриваються відносно стійкими пасивами, а короткостроковим борговим зобов'язанням відповідає найбільш ліквідна частина активів.
Ліквідність характеризує не лише поточний стан розрахунків, а й їх перспективу.
Важливість ліквідності краще за все можна усвідомити лише тоді, коли оцінюються можливі результати недостатньої спроможності підприємства покрити свої короткострокові зобов'язання.
Розрізняють кілька ступенів ліквідності, зокрема - недостатню ліквідність та високий рівень недостачі ліквідності.
Недостатня ліквідність означає, що підприємство не в змозі скористатися перевагами надання йому знижок і вигідними комерційними можливостями. На цьому рівні недостатня ліквідність означає, що керівництво підприємства не має свободи вибору і це обмежує його дії.
Високий рівень недостачі ліквідності означає, що підприємство неспроможне погасити свої поточні борги і зобов'язання. Це може спричинити його неплатоспроможність і навіть банкрутство.
Для власників підприємства недостатня ліквідність може означати зменшення прибутковості, втрату контролю, часткову або повну втрату вкладень капіталу.
Для кредиторів такий стан ліквідності в боржника може означати затримку в сплаті відсотків та основної суми боргу або часткову чи повну втрату позичених коштів. Стан ліквідності підприємства може вплинути на його взаємовідносини з партнерами, оскільки підприємство може бути неспроможним виконувати умови контрактів, а це, у свою чергу, призводить до втрат зв'язків підприємства з постачальниками. Ось чому аналізу ліквідності приділяється така велика увага.
Залежно від того, які зобов'язання підприємства приймають у розрахунок, розрізняють короткострокову і довгострокову платоспроможність.
Оцінка платоспроможності проводиться за даними балансу на основі розрахунку таких показників:
• розміру власного оборотного капіталу;
• коефіцієнтів ліквідності;
• співвідношення позикового та власного капіталу;
• коефіцієнта довгострокового залучення позикових коштів;
• коефіцієнта забезпеченості процентів за кредитами.
У складі показників ліквідності розрізняють:
• коефіцієнт абсолютної (миттєвої) ліквідності;
• коефіцієнт поточної ліквідності (проміжний коефіцієнт покриття);
• коефіцієнт загальної ліквідності.
Розраховуючи всі ці показники, до уваги беруть один і той же знаменник - короткострокові зобов'язання: короткострокові кредити, позики, не погашені в строк, короткострокові позикові кошти та кредиторську заборгованість (III розділ пасиву балансу).
Розглянемо кожний з цих показників.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кабс. лікв.) - це відношення найбільш ліквідної частини оборотних коштів грошових коштів та короткострокових фінансових вкладень (швидкореалізовуваних цінних паперів) до поточних зобов'язань.
Він показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена за необхідності негайно. Його значення вважається теоретично достатнім, якщо воно перевищує 0,2 - 0,3 %. Тобто якщо підприємство на даний момент може на 20 - ЗО % погасити всі свої борги, то його платоспроможність вважається нормальною.
Коефіцієнт поточної ліквідності (Кп.л.) - це відношення грошових коштів, поточних фінансових інвестицій, коштів, вкладених у дебіторську заборгованість, строк оплати якої не настав, та готової продукції до поточних зобов'язань (короткострокової заборгованості)
Теоретично виправдана оцінка цього коефіцієнта - 0,7 - 0,8, хоча світова практика і допускає значення 1,0.
Деякі фахівці рекомендують обчислювати коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшв.л.) як відношення величини поточних активів мінус запаси і незавершене виробництво (Нзв.) до величини поточних зобов'язань.
Бажано, щоб цей показник дорівнював одиниці. Оскільки на практиці це буває нечасто, можна задовольнитися його значенням 0,8 - 0,9.
Слід враховувати, що достовірність висновків за результатами розрахунків цього коефіцієнта значною мірою залежить від «якості» дебіторської заборгованості (термін її виникнення, фінансового стану боржників та інше). Значна питома вага сумнівної дебіторської заборгованості може створити загрозу фінансовій стійкості підприємства.
Найбільш узагальнюючим показником платоспроможності є коефіцієнт загальної ліквідності.
Коефіцієнт загальної ліквідності (Кз.л.) - це відношення оборотного капіталу (II розділ активу балансу) до поточних зобов'язань (короткострокової заборгованості).
Він дозволяє встановити, у скільки разів поточні активи покривають короткострокові зобов'язання. Нормальним значенням для цього показника вважається 2-3. Це означає, що на кожну гривню короткострокових зобов'язань повинно припадати не менше ніж дві гривні ліквідних коштів. Деякі фахівці вважають задовільним значення коефіцієнта 1,5-2,0.
Для того, щоб висновки за результатами аналізу платоспроможності були адекватними і щоб можна було інтерпретувати одержані коефіцієнти, необхідно фактичні значення коефіцієнтів платоспроможності аналізованого підприємства за звітний рік порівняти з фактичними значеннями їх:
• за минулий рік, а також за кілька попередніх років;
• з нормативами, які прийняті підприємством;
• з показниками платоспроможності підприємств-конкурентів;
• з галузевими показниками.
Для внутрішньої оцінки фінансового стану підприємства важливим є оперативний аналіз поточної платоспроможності. Він здійснюється за допомогою платіжного календаря, в якому, з одного боку, підраховуються очікувані надходження коштів за всіма напрямами, а з іншого - спроможність підприємства своєчасно і повністю виконувати всі свої зобов'язання.
Платіжний календар, як правило, розробляється на місяць з розбивкою на декади або тижні. Для його складання використовують:
• матеріали щодо випуску й реалізації продукції (робіт, послуг);
• кошториси витрат на виробництво;
• договори на поставку матеріальних ресурсів;
• строки виплати заробітної плати, премій (узгоджені відповідно до чинного законодавства);
• узгоджені з податковою інспекцією строки внесення платежів до державного бюджету та позабюджетних державних фондів;
• кредитні угоди з банками в частині строків одержання та повернення кредитів і сплати процентів за користування ними;
• дані бухгалтерського обліку про стан дебіторської та кредиторської заборгованості;
• витяги з банківських рахунків;
• оперативні дані відділів постачання, збуту, інших підрозділів про надходження коштів на підприємство у відповідні строки або потребу в коштах, яка виникає в даний період. Балансуючою величиною при складанні платіжного календаря є залишок (сальдо) розрахункового рахунку в банку, оскільки саме стан цього рахунку визначає на кожний даний момент платоспроможність підприємства, або від'ємна величина, що утворюється в разі недостачі поточних надходжень коштів для покриття очікуваних платежів.
Незбалансованість платіжного календаря спонукає підприємство негайно шукати резерви збільшення обсягу фінансових ресурсів як за рахунок прискорення відвантаження продукції, ліквідації недоліків у сфері розрахунків зі споживачами продукції, так і за рахунок зменшення (або тимчасового відкладення) певних витрат, налагодження партнерських відносин з комерційними банками. Якщо ж дані оперативного фінансового планування показують, що в той чи інший період підприємство забезпечує стале перевищення коштів над потребами в них, є сенс внести певну суму вільних грошей на банківський депозит, що приносить підприємству відповідний дохід. Наявність сталого значного сальдо грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства недоцільна.
Оцінка платоспроможності підприємства передбачає вивчення та аналіз причин фінансових ускладнень підприємства. Вивчається, як часто виникають неплатежі, тривалість прострочених боргів. Як правило, причинами неплатоспроможності бувають:
• невиконання плану з випуску та реалізації продукції;
• недотримання режиму економії, перевитрати по собівартості;
• недовиконання плану прибутків і як результат - нестача власних джерел самофінансування;
• високий процент оподаткування;
• відвернення коштів у наднормативні запаси сировини, матеріалів, готової продукції.
Висновки

При написанні курсової роботи з фінансового аналізу на тему “Аналіз ліквідності підприємства” можна зробити наступні висновки:
1.Зміст фінансового аналізу складається з визначення конкретного завдання аналізу певних процесів або явищ господарсько-фінансової діяльності підприємства; комплексної їх оцінки у взаємозв'язку, взаємозалежності та взаємозумовленості; дослідження причин та наслідків цих зв'язків; обчислення величини впливу чинників на кінцевий результатний показник; визначення пріоритетних напрямів розвитку; оцінки обґрунтованості й дієвості механізму реалізації управлінських рішень.
2.Для виконання завдань та досягнення мети фінансового аналізу необхідно дотримуватись таких принципів:
• системності
• науковості
• об'єктивності, точності
• конкретності
• дієвості й оперативності
3.Зміст фінансового аналізу складається з визначення конкретного завдання аналізу певних процесів або явищ господарсько-фінансової діяльності підприємства; комплексної їх оцінки у взаємозв'язку, взаємозалежності та взаємозумовленості; дослідження причин та наслідків цих зв'язків; обчислення величини впливу чинників на кінцевий результатний показник; визначення пріоритетних напрямів розвитку; оцінки обґрунтованості й дієвості механізму реалізації управлінських рішень.
4.Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.
5.Для аналізу фінансового стану підприємства використовуються внутрішні і зовнішні джерела інформації.
До внутрішніх джерел інформації відносять звітний бухгалтерський баланс підприємства (форма № 1), звіт про фінансові результати діяльності (форма № 2), звіт про фінансово-майновий стан (форма № 3), пояснювальна записка до річного звіту, дані бухгалтерського обліку.
Зовнішні дані - це матеріали преси, фінансові довідники, висновки аудиторських фірм тощо.
6.Під платоспроможністю розуміють наявність у підприємства коштів для погашення ним у встановлений термін і в повному обсязі своїх боргових зобов'язань, які випливають із кредитних та інших операцій грошового характеру. Показником платоспроможності підприємства на визначену дату є відсутність прострочених боргів банку, бюджету, постачальникам, робітникам та службовцям. Оцінка платоспроможності проводиться на основі характеристики ліквідності поточних активів.
Ліквідність активів - це величина, зворотна ліквідності балансу за часом перетворення активів у грошові кошти. Що менше необхідно часу для перетворення того чи іншого активу в грошову форму, то вища його ліквідність. Цей показник свідчить про те, як швидко підприємство може продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань.
Поняття платоспроможності та ліквідності за своїм змістом дуже близькі, але ліквідність більш містке поняття, оскільки від ліквідності балансу залежить платоспроможність. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів за активом, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розміщених у порядку зменшення ліквідності, із зобов'язаннями за пасивом, згрупованими за термінами їх погашення і розміщеними в порядку зростання термінів.
2. Аналіз ліквідності підприємства

2.1. Аналіз фінансової стійкості підприємства

Першим етапом оцінки фінансової стійкості підприємства є аналіз обсягу та структури майна підприємства. Майно підприємства відображається в активі балансу підприємства, його аналіз представлено в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Аналіз обсягу, структури і динаміки майна підприємства

ПоказникиНа початок періодуНа кінець періодуАбсолютне відхилення по сумі, тис.грн.Абсолютне відхилення по структурі,%тис.грн.% до підсумкутис.грн.% до підсумкуМайно-усього12264100,0016601,4100,004337,40,001. Необоротні активи6588,7553,7210153,861,163565,057,441.1.Нематеріальні активи787,56,428375,0449,5-1,381.2.Основні засоби231018,84333920,1110291,282. Оборотні активи554445,216258,637,70714,6-7,512.1.Матеріальні оборотні засоби3543,7528,907550,5545,484006,816,592.2.Дебіторська заборгованість1475,2512,032438,114,69962,852,662.3. Грошові активи та їх еквіваленти5254,28963,95,81438,91,53
За даними цієї таблиці видно, що майно підприємства складається з необоротних та оборотних активів. Необоротні активи в структурі активів на початок періоду займали 53,72%, а на кінець періоду 61,16%, на кінець періоду їх обсяг збільшився на 3565,05 тис.грн. Необоротні активи підприємства складаються з нематеріальних активів та основних засобів.
Оборотні активи підприємства на початок періоду займали 45,21%, а на кінець періоду 37,7%, до їх складу включають матеріальні оборотні засоби (товарні запаси, виробничі запаси, готову продукцію, напівфабрикати), дебіторську заборгованість, грошові активи та їх еквіваленти.
Загальний обсяг майна підприємства на початок періоду становив 12264 тис.грн., а на кінець періоду він збільшився на 4337,4 тис.грн., і складав 16601,4 тис.грн.
Наступним кроком аналізу фінансової стійкості підприємства є оцінка обсягу, структури та динаміки основного капіталу підприємства (таблиця 2.2).
Таблиця 2.2
Аналіз обсягу, структури і динаміки капіталу підприємства

ПоказникиНа початок періодуНа кінець періодуАбсолютне відхилення по сумі, тис.грн.Абсолютне відхилення по структурі,%тис.грн.% до підсумкутис.грн.% до підсумкуКапітал підприємства12264100,0016601,4100,004337,40,001. Власний капітал9980,2581,3811838,671,311858,35-10,071.1. Власний оборотний капітал4026,7532,83351921,20-507,75-11,642. Зобов’язання2094,7517,084449,626,802354,859,722.1.Довгострокові зобов’язання577,54,71171010,301132,55,592.2. Поточні зобов’язання1517,2512,372739,616,501222,354,132.2.1. Кредиторська заборгованість992,258,091612,89,71620,551,62
За даними таблиці 2.2, видно, що капітал підприємства складається з власного капіталу та зобов’язань підприємства. На початок періоду власний капітал займав 81,38% в загальному обсязі майна підприємства, а на кінець періоду 71,31%. Зобов’язання підприємства на початок періоду займали 17,08%, а на кінець періоду 26,8%. В свою чергу зобов’язання поділяються на довгострокові та поточні.
Найбільш важливим моментом при оцінці фінансової стійкості підприємства є розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості, а саме: коефіцієнта автономії, коефіцієнта фінансової стійкості, коефіцієнта фінансової залежності та інш.
Коефіцієнт автономії розраховується за наступною формулою:
Ка=, де (1)
Ка- коефіцієнт автономії,
ВК- власний капітал,
ВБ- валюта балансу.
Коефіцієнт фінансування розраховується за наступною формулою:
Кф=, де (2)
Кф- коефіцієнт фінансування,
ЗК- залучений капітал.
Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності розраховується за наступною формулою:
Кдфн=, де (3)
Кдфн- коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності,
ДЗК- довгостроково залучений капітал.
Коефіцієнт співвідношення довго- та короткотермінової заборгованості, який розраховується за формулою:
Кдкз=, де (4)
Кдкз- коефіцієнт співвідношення довго- та короткотермінової заборгованості,
Зд- довгострокові зобов’язання,
ПЗ- поточні зобов’язання.
Коефіцієнт забезпеченості власними засобами, який розраховано за наступною формулою:
Кзвз=, де (5)
Кзвз- коефіцієнт забезпеченості власними засобами,
Ан- необоротні активи,
К об-оборотні кошти.
Коефіцієнт маневрування власного капіталу, який розраховано за наступною формулою:
Кмвк=, де (6)
Кмвк- коефіцієнт маневрування власного капіталу,
ВКоб- власний оборотний капітал.
Результати розрахунків представлено в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3
Аналіз фінансової стійкості підприємства

ПоказникиНа початок періодуНа кінець періодуАбсолютне відхиленняВідносне відхилення,%1.Коефіцієнт автономії0,810,71-0,10-12,372.Коефіцієнт фінансування4,372,49-1,88-43,123.Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності0,860,82-0,04-5,204.Коефіцієнт співвідношення довго-та короткострокової заборгованості0,380,620,2463,995.Коефіцієнт забезпеченості власними засобами0,610,27-0,34-55,996.Коефіцієнт маневрування власного капіталу0,340,14-0,20-58,12
За даними таблиці 2.3, можна зробити висновки про те, що коефіцієнт автономії як на початок року так і на кінець знаходився на досить високому рівні. На початок року його значення дорівнювало 0,81, а на кінець 0,71. (оптимальне значення=0,5). Коефіцієнт фінансування на початок року майже у 2 рази перевищував оптимальне значення (оптимальне значення =2), а на кінець року він наблизився до оптимального значення і складав 2,49.
Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності на початок року становив 0,86, а на кінець року-0,82. Коефіцієнт співвідношення довго - та короткострокової заборгованості на початок року становив 0,38, а на кінець року 0,62. Це свідчить про те, що поточні зобов’язання перевищують довгострокові.
На початок року підприємство було забезпечене власними засобами на 61%, а на кінець року на 27%. Коефіцієнт маневрування власного капіталу на підприємстві на початок періоду складав 0,34, а на кінець періоду 0,14.

2.2. Аналіз ефективності використання основного та оборотного капіталу підприємства

На першому етапі цього аналізу проведемо аналіз ефективності використання основних засобів підприємства, за допомогою розрахунку наступних коефіцієнтів:
1.Коефіцієнт зносу основних засобів, який розраховується за наступною формулою:
Кз=, де (7)
Кз- коефіцієнт зносу основних засобів,
З-сума зносу основних засобів,
ВОЗп- первісна вартість основних засобів.
2.Коефіцієнт придатності основних засобів, який розраховується за наступною формулою:
Кп=, де (8)
Кп- коефіцієнт придатності основних засобів,
ВОЗз- залишкова вартість основних засобів.
3.Коефіцієнт амортизації нематеріальних активів розраховується за формулою:
Кана=, де (9)
4.Коефіцієнт придатності нематеріальних активів, який розраховується за формулою:
Кпр=, де (10)
Кпр- коефіцієнт придатності нематеріальних активів,
ВНАз- залишкова вартість нематеріальних активів,
ВНАп- первісна вартість нематеріальних активів.
5.Загальний коефіцієнт нагромадження амортизації, розраховується за формулою:
Кн= (11)
6.Загальний коефіцієнт придатності операційних необоротних активів розраховується за формулою:
Кпр ноа=, (12)
Кпр ноа- загальний коефіцієнт придатності операційних необоротних активів.
Результати розрахунків представлено в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4
Аналіз ефективності використання основного капіталу підприємства

ПоказникиНа початок періодуНа кінець періодуАбсолютне відхиленняВідносне відхилення,%1.Коефіцієнт зносу основних засобів0,360,34-0,02-6,852.Коефіцієнт придатності основних засобів0,640,660,023,893.Коефіцієнт амортизації нематеріальних активів 0,090,110,0225,714.Коефіцієнт придатності нематеріальних активів0,910,89-0,02-2,575.Загальний коефіцієнт нагромадження амортизації0,310,30-0,01-2,486.Загальний коефіцієнт придатності операційних необоротних активів 0,690,700,011,11
За даними таблиці 2.4 видно, що на початок періоду основні фонди підприємства були зношені на 36%, а на кінець періоду на 34%, тобто зменшився на 2% за рахунок введення нового обладнання. Відповідно коефіцієнт придатності збільшився на 2%. Коефіцієнт придатності нематеріальних активів на початок періоду складав 91%, а на кінець періоду 89%. Загальний коефіцієнт придатності необоротних активів на підприємстві на початок періоду складало 69%, а на кінець періоду 70%.
Наступним кроком є оцінка обсягу, структури та динаміки оборотного капіталу підприємства (таблиця 2.5).
Таблиця 2.5
Аналіз обсягу, структури і динаміки оборотного капіталу підприємства

ПоказникиНа початок періодуНа кінець періодуАбсолютне відхилення по сумі, тис.грн.Абсолютне відхилення по структурі,%тис.грн.% до підсумкутис.грн.% до підсумкуЗапаси:      виробничі запаси105018,94121519,411650,47незавершене виробництво26,250,471622,59135,752,11готова продукція52,50,95210,63,36158,12,42Товари241543,56272743,573120,01Векселі одержані393,757,104326,9038,25-0,20Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги787,514,2086413,8176,5-0,40Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом15,750,2800,00-15,75-0,28за виданими авансами94,51,7032,40,52-62,1-1,19Інша поточна дебіторська заборгованість52,50,9510,80,17-41,7-0,77Поточні фінансові інвестиції131,252,37540,86-77,25-1,50Грошові кошти та їх еквіваленти: 0,00 0,0000,00в національній валюті183,753,315408,63356,255,31в іноземній валюті3155,6810,80,17-304,2-5,51Інші оборотні активи26,250,4700,00-26,25-0,47Усього оборотних активів5544100,006258,6100,00714,60,00
За даними цієї таблиці видно, що у складі оборотних активів підприємства найбільшу частку займають товарні запаси (більше 43%), виробничі запаси (біля 19%) та дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги (біля 14%).
Наступним етапом аналізу є аналіз оборотності капіталу, який проводиться за допомогою наступних показників:
1.Коефіцієнт оборотності капіталу, розраховується за формулою:
Кок=, де (13)
Кок-коефіцієнт оборотності капіталу,
ВР- виторг від реалізації продукції,
Ксер- середня величина капіталу.
Кок =2592/((12264+16601,4)/2) =0,18 разів за рік
2. Період обороту всього капіталу
По=, де (14)
По-період обороту всього капіталу,
Д- кількість днів у періоді.
По =(((12264+16601,4)/2)*365)/2592 =2032,38 днів
3.Коефіцієнт оборотності власного капіталу
Ковк=, де (15)
Ковк- коефіцієнт оборотності власного капіталу,
ВКсер- середня величина власного капіталу.
Ковк =2592/((9980,25+11838,6)/2) =0,24
4.Період обороту власного капіталу
Повк= (16)
Повк =(((9980,25+11838,6)/2)*365)/2592 =1536,24 днів
5.Коефіцієнт оборотності позикового капіталу
Копк=, де (17)
Копк- коефіцієнт оборотності позикового капіталу,
ПКсер- середня величина позикового капіталу.
Копк =2592/((2283,75+4762,8)/2) =0,74
6.Період обороту позикового капіталу
Попк= (18)
Попк =(((2283,75+4762,8)/2)*365)/2592 =496,14 днів
7. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
Кокз= (19)
Кокз =2592/((992,25+921,6)/2)=2,71 раза
8.Період оборотності кредиторської заборгованості
Покз= (20)
Покз =(((992,25+921,6)/2)*365)/2592 =134,75 днів.
Аналіз оборотності оборотних активів дає змогу судити про те, що коефіцієнт оборотності капіталу дорівнює 0,18, це означає, що за рік оборотні активи обернуться 0,18 раз. Період їх обороту дорівнює 2032,38 днів.
Оборотний власний капітал підприємства за рік обернеться 0,24 раз, період його обороту дорівнює 1536,24 днів.
Позиковий капітал обернеться 0,74 рази за рік, його період обороту дорівнює 496,14 дні.
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості дорівнює 2,71 рази, а період обороту 134,75 днів.
Наступним кроком аналізу є аналіз оборотності обігових коштів. На цьому етапі аналізу необхідно проаналізувати оборотність обігових коштів підприємства та розрахувати вивільнення (залучення) обігових коштів у зв’язку зі зміною їх оборотності попереднього періоду. Середні залишки всіх обігових коштів за попередній період становили 3055 тис.грн., у тому числі матеріальних 2110 тис.грн.
Результати розрахунків представлено в таблиці 2.6.
Таблиця 2.6
Показники оборотності обігових коштів

ПоказникиЗа попередній періодЗа звітний періодАбсолютне відхилення, тис.грн.Відносне відхилення,%1. Дохід від реалізації продукції, тис.грн.1890,002592,00702,0037,142. Середні залишки всіх обігових коштів, тис.грн.3055,005901,302846,3093,17 у т.ч. матеріальних, тис.грн.2110,003929,181819,1886,223. Період обороту обігових коштів, днів589,99831,01241,0240,85 у т.ч. матеріальних407,49553,30145,8135,784. Коефіцієнт оборотності обігових коштів0,620,44-0,18-29,00 у т.ч. матеріальних0,900,66-0,24-26,355. Коефіцієнт закріплення обігових коштів1,622,280,6640,85 у т.ч. матеріальних1,121,520,4035,786. Вивільнення (-), залучення (+) обігових коштів у зв’язку із зміною їх оборотності порівняно з попереднім роком, тис.грн. 1711,59   у т.ч. матеріальних 1035,46  
Ґрунтуючись на данних таблиці 2.6, можна зробити висновок про те, що період обороту обігових коштів за попередній період дорівнював 589,99 дні, а на кінець року він збільшився на 241,02 дні, відповідно період обороту матеріальних обігових коштів за попередній період дорівнював 407,49 дні., а на кінець періоду він збільшився на 35,78%. Аналогічні зміни відбулись з коефіцієнтом закріплення.
За звітний період відбулось додаткове залучення обігових коштів в обсязі 1711,59 тис.грн. у т.ч. матеріальних в обсязі 1035,46 тис.грн., у зв’язку із уповільненням його оборотності на 29%, (матеріальних 26,35%).
В процесі проведення аналізу оборотних коштів підприємства також слід проаналізувати дебіторську заборгованість. Аналіз обсягів, старуктури та динаміки дебіторської заборгованості підприємства представлено в таблиці 2.7.
Таблиця 2.7
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства

ПоказникиНа початок періодуНа кінець періодуВідхиленнятис.грн.%тис.грн.%по суміпо структурі1.Дебіторська заборгованість       за товари, роботи, послуги787,582,87864,095,2476,5012,37 за розрахунками з бюджетом15,81,660,00,00-15,75-1,66 за виданими авансами94,59,9432,43,57-62,10-6,37 інша поточна дебіторська заборгованість52,55,5210,81,19-41,70-4,33Усього дебіторської заборгованості950,3100,00907,2100,00-43,050,002. Поточні активи12264,0 16601,4 4337,400,003. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів, % 7,75 5,46 -2,28
У складі дебіторської заборгованості найбільшу питому вагу займає заборгованість за товари, роботи та послуги, найменша частка приходиться на дебіторську заборгованість по розрахункам з бюджетом. На початок періоду частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів підприємства складала 7,75%, а на кінець періоду вона зменшилась на 2,28% і дорівнювала 5,46%.
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується за формулою:
Кодз=, де (21)
Кодз- коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості,
Дзсер- середні залишки дебіторської заборгованості.
Кодз =2592/((950,3+907,2)/2)=2,79 рази
Тривалість періоду погашення дебіторської заборгованості розраховується за наступною формулою:
Тпдз= (22)
Тпдз =(((950,3+907,2)/2)*365)/2592 =130,78 дні
Відношення середньої величини дебіторської заборгованості до доходу від реалізації = (23)
((950,3+907,2)/2)/2592 =0,36
За даними розрахунками видно, що коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості дорівнює 2,79, а тривалість періоду її погашення 130,78 днів. В обсязі доходу від реалізації дебіторська заборгованість займає 36%.

2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

В процесі аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства необхідно розрахувати наступні показники:
- коефіцінт абсолютної ліквідності,
- проміжний коефіцієнт ліквідності,
- загальний коефіцієнт ліквідності,
- коефіцієнт відновлення платоспроможності,
- коефіцієнт втрати платоспроможності.
1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності, який розраховується за формулою:
Кал=, де (24)
Кал-коефіцієнт абсолютної ліквідності,
ГК- грошові кошти,
КФВ- короткострокові фінансові вкладення,
ПЗ- поточні зобов’язання
2.Проміжний коефіцієнт ліквідності визначається за формулою:
Кпл=, де (25)
Кпл- проміжний коефіцієнт ліквідності,
ПФІ- поточні фінансові інвестиції,
ДЗ- дебіторська заборгованість, термін оплати якої не настав,
ГП- готова продукція.
3.Загальний коефіцієнт ліквідності, що розраховується за формулою:
Кзл=, де (26)
Кзл- загальний коефіцієнт ліквідності,
КОб- оборотний капітал.
4.Коефіцієнт відновлення платоспроможності визначається за наступною формулою:
Квп=(Кпл(кін)+*Кпл(кін)-Кпл(поч))/2, де (27)
Квп- коефіцієнт відновлення платоспроможності,
Кпл(кін)- коефіцієнт поточної ліквідності на кінець періоду,
Твп- період відновлення платоспроможності,
Т-тривалість періоду,
Кпл(поч)- коефіцієнт поточної ліквідності на початок періоду.
5. Коефіцієнт втрати платоспроможності, розраховується за формулою:
Квтп==(Кпл(кін)+*Кпл(кін)-Кпл(поч))/2, де (28)
Квтп- коефіцієнт втрати платоспроможності,
Твтп- період втрати платоспроможності.
Результати розрахунків представлено в таблиці 2.8.
Таблиця 2.8
Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

ПоказникиНа початок періодуНа кінець періодуАбсолютне відхилення1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності0,350,20-0,142.Проміжний коефіцієнт ліквідності 1,320,78-0,543.Загальний коефіцієнт ліквідності3,652,28-1,374.Коефіцієнт відновлення платоспроможності  0,26 5. Коефіцієнт втрати платоспроможності 0,32 
В таблиці 2.8 представлено аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Так, на початок року коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок року дорівнював 0,35, а на кінець року 0,2. Отриманий результат свідчить про нормальний фінансовий стан підприємства, тому що його результат знаходиться в оптимальних межах.
Проміжний коефіцієнт ліквідності на початок року дорівнював 1,32, а на кінець періоду 0,78, загальний коефіцієнт ліквідності на початок року становив 3,65, а на кінець року 2,28. Як видно з таблиці усі ці показники на кінець року зменшились, що свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.
Коефіцієнт відновлення платоспроможності дорівнює 0,26, а коефіцієнт втрати платоспроможності 0,32.

2.4.Аналіз прибутку та рентабельності підприємства

На першому етапі аналізу прибутку та рентабельності підприємства необхідно дослідити динаміку фінансових результатів діяльності підприємства (таблиця 2.9).
Таблиця 2.9
Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства

ПоказникиЗа попередній періодЗа звітний періодАбсолютне відхилення, тис.грн.Відносне відхилення,%Валовий прибуток420,00729,00309,0073,57Прибуток від операційної діяльності273,00567,00294,00107,69Прибуток від неопераційної діяльності42,0016,20-25,80-61,43Прибуток від звичайної діяльності202,13415,80213,68105,71Чистий прибуток220,50405,00184,5083,67
За даними таблиці 2.9 видно, що у попередньому періоді валовий прибуток підприємства дорівнював 420 тис.грн., а у звітному 729 тис.грн., прибуток від операційної діяльності у попередньому періоді дорівнював 273 тис.грн., а у звітному періоді його обсяг збільшився на 294 тис.грн. Прибуток від неопераційної діяльності у попередньому періоді дорівнював 42 тис.грн., а у звітному періоді 16,2 тис.грн. Чистий прибуток підприємства у попередньому періоді дорівнював 220,5 тис.грн., а у звітному періоді 405 тис.грн.
Аналіз рентабельності передбачає розрахунок наступних показників рентабельності:
1.Рентабельність активів
Ра=*100, де (29)
Ра- рентабельність активів,
ЧП- чистий прибуток,
А-активи підприємства.
Ра =(405*100)/((12264+16601,4)/2) =2,81%
2.Рентабельність оборотних активів
Роба=*100, де (30)
Роба-рентабельність оборотних активів,
ОбА- оборотні активи підприємства.
Роба =(405*100)/((5544+6258,6)/2) =6,86%
3.Рентабельність власного капіталу
Рвк=*100, (31)
Рвк- рентабельність власного капіталу,
ВК- власний капітал підприємства.
Рвк =(405*100)/((9980,25+11838,6)/2) =3,71%
4.Рентабельність реалізації продукції
Рр=*100, (32)
Рр- рентабельність реалізації продукції,
ОП- прибуток від операційної діяльності,
Обсяг реалізованої продукції.
Рр(пп) =(273/1890)*100=14,44%
Рр(зп) =(567/2592)*100=21,88%
Зміна рентабельності за рахунок збільшення доходу розраховується наступним чином:
Рд=(Пбаз/Дзв)-(Пбаз/Дбаз)*100% (33)
Зміна рентабельності за рахунок збільшення прибутку розраховується наступним чином:
Рп=(Пзв-Пбаз)/Дзв. (34)
Пбаз- прибуток базисного (попереднього) періоду,
Пзв- прибуток звітного періоду,
Дбаз- доход базисного (попереднього) періоду,
Дзв- доход звітного періоду.
Таблиця 2.10
Факторний аналіз зміни рентабельності підприємства

ПоказникиЗа попередній періодЗа звітний періодВідхилення абсолютнеДохів (виручка) від реалізації продукції18902592702Фінансові результати від операційної діяльності273567294Рентабельність реалізації продукції14,4421,887,43Зміна рентабельності за рахунок зміни доходу-3,91-3,87Зміна рентабельності за рахунок зміни прибутку11,3411,23 Загальна зміна рентабельності7,43 
Рентабельність активів підприємства у звітному періоді дорівнювала 2,81%, рентабельність оборотних активів 6,86%, рентабельність власного капіталу 3,71%. Рентабельність реалізації продукції можна розрахувати за попередній та звітний періоди.
Отже, у попередньому періоді рентабельність реалізації продукції дорівнювала 14,44%, а у звітному періоді 21,88%. Тобто вона збільшилася на 7,43%. Це збільшення відбулось в результаті наступних змін: за рахунок зміни доходу, рентабельність продукції зменшилась на 3,91%, а за рахунок зміни прибутку рентабельність збільшилась на 11,34%.
Таблиця 2.11
Аналіз прибутковості підприємства

Статті За попередній періодЗа звітний період Абсолютне відхиленняВідносне відхилення,%Дохід (виручка) від реалізації продукції1890,002592,00702,0037,14Прибуток від операційної діяльності273,00567,00294,00107,69Витрати на реалізацію продкукції152,25189,0036,7524,14Дохід/Витрати12,4113,711,3010,48Прибуток/Витрати1,793,001,2167,31
В таблиці 2.11 представлено аналіз прибутковості операційної діяльності підприємства, з якої ми бачимо, що показник “дохід/витрати” у попередньому періоді становив 12,41, а у звітному періоді 13,71, тобто збільшився на 10,48%. Показник “прибуток/витрати” у попередньому періоді дорівнював 1,79, а у звітному періоді 3, тобто збільшився на 67,31%.
Висновки

Проведений в роботі фінансовий аналіз діяльності підприємства дає змогу зробити наступні висновки:
1. Майно підприємства складається з необоротних та оборотних активів. Необоротні активи підприємства складаються з нематеріальних активів та основних засобів. До складу оборотних активів включають матеріальні оборотні засоби (товарні запаси, виробничі запаси, готову продукцію, напівфабрикати), дебіторську заборгованість, грошові активи та їх еквіваленти.
2. Капітал підприємства складається з власного капіталу та зобов’язань підприємства. На початок періоду власний капітал займав 81,38% в загальному обсязі майна підприємства, а на кінець періоду 71,31%. Зобов’язання підприємства на початок періоду займали 17,08%, а на кінець періоду 26,8%. В свою чергу зобов’язання поділяються на довгострокові та поточні.
3.Коефіцієнт автономії як на початок року так і на кінець знаходився на досить високому рівні. На початок року його значення дорівнювало 0,81, а на кінець 0,71. (оптимальне значення=0,5). Коефіцієнт фінансування на початок року майже у 2 рази перевищував оптимальне значення (оптимальне значення =2), а на кінець року він наблизився до оптимального значення і складав 2,49.
Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності на початок року становив 0,86, а на кінець року-0,82. Коефіцієнт співвідношення довго - та короткострокової заборгованості на початок року становив 0,38, а на кінець року 0,62. Це свідчить про те, що поточні зобов’язання перевищують довгострокові.
На початок року підприємство було забезпечене власними засобами на 61%, а на кінець року на 27%. Коефіцієнт маневрування власного капіталу на підприємстві на початок періоду складав 0,34, а на кінець періоду 0,14
4. Проведений в роботі аналіз оборотності оборотних активів дає змогу судити про те, що коефіцієнт оборотності капіталу дорівнює 0,18, це означає, що за рік оборотні активи обернуться 0,18 раз. Період їх обороту дорівнює 2032,38 днів.
Оборотний власний капітал підприємства за рік обернеться 0,24 раз, період його обороту дорівнює 1536,24 днів.
Позиковий капітал обернеться 0,74 рази за рік, його період обороту дорівнює 496,14 дні.
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості дорівнює 2,71 рази, а період обороту 134,75 днів.
5. На початок року коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок року дорівнював 0,35, а на кінець року 0,2. Отриманий результат свідчить про нормальний фінансовий стан підприємства, тому що його результат знаходиться в оптимальних межах.
Проміжний коефіцієнт ліквідності на початок року дорівнював 1,32, а на кінець періоду 0,78, загальний коефіцієнт ліквідності на початок року становив 3,65, а на кінець року 2,28. Як видно з таблиці усі ці показники на кінець року зменшились, що свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.
Коефіцієнт відновлення платоспроможності дорівнює 0,26, а коефіцієнт втрати платоспроможності 0,32.
6. Рентабельність активів підприємства у звітному періоді дорівнювала 2,81%, рентабельність оборотних активів 6,86%, рентабельність власного капіталу 3,71%. Рентабельність реалізації продукції можна розрахувати за попередній та звітний періоди. У попередньому періоді рентабельність реалізації продукції дорівнювала 14,44%, а у звітному періоді 21,88%. Тобто вона збільшилася на 7,43%. Це збільшення відбулось в результаті наступних змін: за рахунок зміни доходу, рентабельність продукції зменшилась на 3,91%, а за рахунок зміни прибутку рентабельність збільшилась на 11,34%.
Список використаної літератури

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджене Наказом Мінфіну України № 87 від 31.03.99р.
2. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. — Минск: Вышэйш. шк., 1995. — 363 c.: табл.
3. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 284, [1] с.: ил., табл.
4. Балабанов А.И., Балабанов И.Т. Финансы. — М.; Х.; Минск; СПб.: Питер, 2000. — 188, [2] с.: ил., табл.
5. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 525, [1] с.: табл., схем.
6. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. — К.: МП «ИТЕМ лтд»: СП «АДЕФ-Украина», 1996. — 534 с.: ил., табл.
7. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. — К.: Ника-Центр: Эльга, 2001. — 527, [1] с.: ил., табл., портр.
8. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 799 с.: ил., табл.
9. Герчикова И.H. Финансовый менеджмент. — М.: АО «Консалтбанкир», 1996. — 203, [1] с.: табл.
10. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент. — К., 1999. — 135 с.: ил., табл.
11. Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств. — Тернопіль: Екон. думка, 2000. — 228 с.: іл., табл.
12. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 429, [1] с.: ил., табл.
13. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. — Минск: Вышэйш. шк., 1995. — 414, [1] с.: табл.
14. Лобанова E.H., Лимитовский М.А. Управление финансами. — М.: ИНФРА-М, 1999. — ХХІ, 251с.: табл.
15. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (Під ред.проф.Ушакової)-К.”Хрещатик”,1999.-800с.
16. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 170, [1] с.: табл.
17. Негашев E.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. — М.: Высш. шк., 1997. — 190, [2] с.: ил., табл.
18. Олексюк О.С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні. — К.: Наук. думка, 1998. — 507с.: іл.
19. Основы предпринимательской деятельности: финансовый менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 123, [2] с.: ил., табл.
20. Оцінка фінансової стійкості підприємств. — Львів, 1995. — 47, [1] с.
21. Русак H.А., Русак В.А. Основы финансового анализа. — Минск: ООО «Меркаванне», 1995. — 194, [1] с.: ил., табл.
22. Тренев H.H. Управление финансами. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 494, [1] с.: ил., табл.
23. Управление финансовой деятельностью предприятия. — Минск: ООО «Мисанта», 1995. — 281 с.: табл.
24. Федоровский В.А. Экономика предприятия: секреты преуспевания. — [Николаев: ЭОЛИС, 1994]. — 48 c.
25. Финансовый анализ деятельности фирмы. — М.: ИСТ-СЕРВИС, 1995. — 240 с.
26. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. — Житомир: Житомир. інж.-технол. ін-т., 2000. — 438, [1] с.: табл.
27. Хеддервик, Карл. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 189, [1] с.: табл.
28. Чупис А.В., Закоморный С.H. Эффективность использования финансовых ресурсов предприятия. — Сумы: Козацький вал, 1997. — 27, [1] с.
29. Экономика предприятия. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 414, [1] с.: ил., табл.
Додатки
Додаток 1
Баланс підприємства

АктивНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1. Необоротні активи  Нематеріальні активи:  залишкова вартість787,5837первинна вартість866,25945знос78,75108Незавершене будівництво31505670Основні засоби:00залишкова вартість23103339первинна вартість3622,55040знос1312,51701Довготермінові фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств288,75270інші фінансові інвестиції52,527Відстрочені податкові активи010,8Усього за розділом6588,7510153,82. Оборотні активи00Запаси:00виробничі запаси10501215незавершене виробництво26,25162готова продукція52,5210,6Товари24152727Векселі одержані393,75432Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:00чиста реалізаційна вартість787,5864первинна вартість892,5972резерв сумнівних боргів105108Дебіторська заборгованість за розрахунками:00з бюджетом15,750за виданими авансами94,532,4Інша поточна дебіторська заборгованість52,510,8Поточні фінансові інвестиції131,2554Грошові кошти та їх еквіваленти:00в національній валюті183,75540в іноземній валюті31510,8Інші оборотні активи26,250Усього за розділом55446258,63. Витрати майбутніх періодів131,25189Баланс1226416601,41.Власний капіталСтатутний капітал945010341Додатково вкладений капітал525540Інший додатковий капітал0795,6Резервний капітал131,25189Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)5,2527Неоплачений капітал-78,75-27Вилучений капітал-52,5-27Усього за розділом9980,2511838,62.Забезпечення наступних витрат і платежівЗабезпечення виплат персоналу26,2516,2Інші забезпечення5,250Цільове фінансування26,250Усього за розділом57,7516,23. Довгострокові зобов’язанняДовгострокові кредити банків5251575Відстрочені податкові зобов’язання0135Інші довгострокові зобов’язання52,50Усього за розділом577,517104.Поточні зобов’язанняКороткострокові кредити банку3151413Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями52,554Векселі видані157,5351Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.656,25610,2Поточні зобов’язання за розрахунками:з одержаних авансів131,25117з бюджетом26,2554з позабюджетних платежів7,87510,8зі страхування18,3758,1з оплати праці47,2527з учасниками78,7594,5Інші поточні зобов’язання26,250Усього за розділом1517,252739,65.Доходи майбутніх періодів131,25297Баланс1226416601,4
Додаток 2

Звіт про фінансові результати

Статті За звітний періодЗа попередній періодДохід (виручка) від реалізації продукції25921890ПДВ432315Акцизний збір156,6110,25Інші вирахування з доходу59,447,25Чистий доход від реалізації продукції19441417,5Собівартість реалізованої продукції1215997,5Валовий прибуток729420Інші операційні доходи275,25Адміністративні витрати140,4105Витрати на збут2731,5Інші операційні витрати21,615,75Фінансові результати від операційної діяльності567273Дохід від участі в капіталі2733,25Інші фінансові доходи21,629,75Інші доходи10,826,25Фінансові витрати2731,5Витрати від участі в капіталі05,25Інші витрати5,436,75Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування594288,75Податок на прибуток від звичайної діяльності178,286,625Фінансові результати від звичайної діяльності415,8202,125Надзвичайні доходи16,226,25Надзвичайні витрати270Податки з надзвичайної прибутку07,875Чистий прибуток405220,5

Похожие работы:

 • Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення

  Прибуток є спонукальним мотивом і джерелом діяльності. Вона приводить в рух всі виробничі фактори – капітал, працю, природні ресурси, підприємницькі здібності – для створення продукту, його наступної реалізації і отримання прибутку. Починаючи свою діяльність, кожен підприємець сподівається на комерційний успіх, тобто гадає, що зможе продавати свою продукцію за такими цінами, які б не тільки окупили витрати на виробництво товару, а й принесли прибуток.
  РефератыЭкономика и экономическая теория

  1.
 • Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

  Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства. До показників оцінки майнового стану підприємства належать ( табл..1.1):
  РефератыЭкономика и экономическая теория

  2.
 • Кореляційний аналіз урожайності зернових культур

  Зернові культури мають найвищу питому вагу в структурі посівних площ і валових зборів сільськогосподарських культур. Це пояснюється їх винятковим значенням та різнобічним використанням. Але зараз ми бачимо як різко скорочуються посівні площі. Для порівняння, в 1985 р. під посівами сільськогосподарських культур було зайнято 32656 тис. га, а в 1995 р. – лише 30963 тис. га. Також скорочуються площі з яких було зібрано урожай зернових в 1985 р. 16064 тис. га, а в 1995 р. – 13963 тис. га.
  РефератыЭкономика и экономическая теория

  3.
 • Аналіз зайнятості населення

  Довгострокова стратегія реформування економіки України зумовлює необхідність використання відповідних ринковим умовам механізмів залучення людини до системи факторів виробництва і реалізації її соціально-економічних можливостей в економічній діяльності. Дуже важлива роль у вирішенні цієї проблеми належить збереженню і розвитку трудового потенціалу як основи соціально-економічного формування такої зайнятості, що швидко реагує на динаміку соціально-економічних трансформацій у країні та її регіонах.
  РефератыЭкономика и экономическая теория

  4.
 • Аналіз трудових ресурсів

  В умовах ринкової конкуренції ефективність діяльності стає вирішальною передумовою не лише розвитку, але і виживання підприємства. Тому суттєво зростає значення всіх факторів, які впливають на результативність виробництва. У системі виробництва та економічних відносин центральне місце посідає людина. Вона визначає цілі та напрями розвитку виробництва, організовує його, виробляє товари й надає послуги для свого життя та розвитку.
  РефератыЭкономика и экономическая теория

  5.
 • Аналіз виробничо-господарської діяльності

  Залишки нереалізованої продукції скоротилися на 19,4 тис. грн., що збільшило обсяг реалізації на 2,76%. Виявимо за рахунок чого по підприємству ми маємо збільшення випуску продукції. Вихідні дані для аналізу представимо в таблиці 3. Допоміжна таблиця для розрахунку впливу трудових факторів на випуск продукції.
  РефератыЭкономика и экономическая теория

  6.
 • Шляхи подолання банкрутства підприємства та його виходу з кризи на сучасному етапі

  Актуальність роботи. Актуальність даної роботи полягає в тому, що у процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання пов’язані з санацією підприємства мають важливе практичне значення. В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, з’явилась необхідність проведення санації підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи. В даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати як власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи конкурентів.
  РефератыЭкономика и экономическая теория

  7.
 • Особливості економіки сучасного підприємства

  Персонал підприємства — це сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку та мають досвід практичної діяльності. Окрім постійних працівників, у діяльності підприємства можуть брати участь інші працездатні особи на підставі тимчасового трудового договору (контракту). Згідно з характером функцій, що виконуються, персонал підприємства поділяється здебільшого на чотири категорії: керівники, спеціалісти, службовці, робітники.
  РефератыЭкономика и экономическая теория

  8.
 • Аналіз виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах Кегичівського району

  Зерно – головне джерело виробництва продуктів харчування для людини, кормів для сільськогосподарських тварин, є сировиною для промисловості і для виробництва біоенергії. Зернові культури у світі займають 35% ріллі. Внаслідок багатої кількості видів, форм і сортів зернових культур, вирощування їх можливе при різних ґрунтово-кліматичних умовах. Майже на всіх етапах розвитку суспільства зерно було і нині залишається ваговим джерелом багатства України як і значною частиною інших країн світу. Адже зерно належить до.
  РефератыЭкономика и экономическая теория

  9.
 • Проектування логістичних систем промислового підприємства

  Становлення ринкових відносин в Україні формує сьогодні особливий інтерес теоретиків і практиків до вже відпрацьованого в Європі й Америці інструментарію логістичного управління переміщенням продукції від продуцента до кінцевого споживача. Сьогодні цей інтерес досить актуальний для різних підприємницьких структур, оскільки в оптимізації переміщення товарного потоку криються більші можливості для формування стійкої конкурентної позиції на ринку за рахунок зниження.
  РефератыЭкономика и экономическая теория

  10.